Angela Ulmi

dipl.Physiotherapeutin FH

Manualtherapeutin GAMT

 

 

 

 

Zertifizierte Triggerpunkttherapeutin IMTT®

Zertifizerte Dry-Needlingtherapeutin IMTT®